Încercări de casă stivuitoare și nacele

Efectuăm încercări de casă pentru stivuitoare diesel, stivuitoare GPL, stivuitoare electrice, stivuitoare cu catarg retractabil - reach truck, transpalete electrice, transpalete electrice cu catarg, stacker, nacele și platforme. În aceeași măsură întocmim cartea instalației sau restul documentelor necesare obținerii autorizației de funcționare pentru stivuitoare și nacele sau platforme.

AUTORIZAREA / ADMITEREA FUNCŢIONĂRII MAŞINILOR DE RIDICAT
    
    
CADRU GENERAL
    
Reglementarea legală se regăseşte în Ordinul nr. 1404/2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT R1-2010 "Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)", PT R2-2010 "Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară", PT R3-2010 "Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de tracţiune a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige, lanţuri, benzi textile, funii şi altele asemenea", PT R8-2010 "Scări şi trotuare rulante" publicat în Monitorul Oficial nr. 634 din 9 septembrie 2010.
   

PROCEDURA DE AUTORIZARE

Montarea maşinilor de ridicat se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre.
Montarea maşinilor de ridicat care necesită montare la locul de funcţionare pe un amplasament fix se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare avizată de către RADTP.

În cazul în care pe parcursul lucrărilor de montare apar modificări faţă de documentaţia tehnică preliminară de montare acceptată de ISCIR, aceste modificări se avizează de RADTP şi se transmit la ISCIR pentru acceptare.

Pentru acceptarea lucrărilor de montare se procedează astfel:
a) înaintea începerii lucrărilor de montare, persoana juridică montatoare, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de montare, care cuprinde documentaţia tehnică preliminară de montare, lucrările de montare ce urmează a se efectua şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora, precum şi programul de examinări, verificări şi încercări ce urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de montare;
b) memoriul tehnic, vizat de către deţinător/utilizator, trebuie să fie înaintat la ISCIR în vederea acceptării începerii lucrărilor de montare.
Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrărilor de montare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridică montatoare este obligată să solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile, examinările, verificările sau încercările respective.
    

După finalizarea lucrărilor de montare a maşinilor de ridicat se efectuează următoarele:
a) verificarea documentaţiei tehnice de montare care se depune la ISCIR şi trebuie să conţină cel puţin:
- memoriu tehnic de montare;
- certificate de inspecţie ale materialelor întrebuinţate pentru părţile structurii portante sau care se asamblează prin sudare la acestea, cu precizarea    caracteristicilor în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare, specifice instalaţiei supuse montării;
- documentaţiile tehnice pentru subansambluri, sau alte dispozitive şi aparate aferente maşinilor de ridicat;
- documentele privind efectuarea pe parcursul lucrărilor de montare şi în final a verificării lucrărilor executate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de montare;
- documente privind efectuarea îmbinărilor sudate (certificate de inspecţie material, tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi cu valabilitatea autorizaţiilor), unde este cazul;
b) verificarea documentelor cu privire la reglarea componentelor de securitate.
    
DOCUMENTE NECESARE

Pentru obţinerea autorizării funcţionării maşinii de ridicat, deţinătorul/utilizatorul trebuie să înainteze la ISCIR o cerere, însoţită de următoarele documente, după caz:
a) declaraţia de conformitate tip CE, întocmită de producătorul maşinii de ridicat sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, după caz;
b) documentaţia tehnică a maşinii de ridicat, care trebuie să conţină, după caz, următoarele:
- denumirea maşinii de ridicat, aşa cum este indicată pe aceasta;
- o descriere generală a maşinii de ridicat;
- caracteristicile tehnice ale maşinii de ridicat:
    I. sarcina maximă de utilizare şi, după caz, o copie a plăcii sau a tabelului cu sarcini;
    II. reacţiunile din reazeme sau încastrări şi, după caz, caracteristicile căilor de rulare;
    III. dacă este necesar, definirea şi mijloacele de instalare a contragreutăţilor;
- conţinutul carnetului de urmărire a maşinii de ridicat, dacă el nu este furnizat împreună cu aceasta;
- îndrumări pentru utilizare, în special pentru a remedia insuficienţa observării directe a sarcinii de către personalul de deservire a maşinii de ridicat;
- dacă este necesar, un raport de încercări care prezintă încercările statice şi dinamice efectuate de către sau pentru producător ori pentru reprezentantul său autorizat;
- instrucţiunile referitoare la punerea în funcţiune şi utilizare a maşinii de ridicat (inclusiv la prima punere în funcţiune) pentru maşinile de ridicat care nu sunt asamblate la sediul producătorului în configuraţia în care urmează a fi utilizate;
- planurile, schemele, descrierile şi explicaţiile necesare pentru utilizarea, întreţinerea şi repararea maşinii de ridicat, inclusiv pentru verificarea funcţionării corecte a acesteia;
- o descriere a postului (posturilor) de lucru susceptibil (susceptibile) să fie ocupate de către personalul de deservire a maşinii de ridicat;
- o descriere a utilizării normale a maşinii de ridicat;
- avertismentele referitoare la contraindicaţii legate de utilizarea maşinii de ridicat care, din experienţă, pot să existe;
- instrucţiunile de instalare şi montare, inclusiv planurile, schemele şi mijloacele de fixare şi descrierea şasiului sau a instalaţiei pe care maşina de ridicat urmează a fi montată şi în vederea reducerii zgomotului şi vibraţiilor;
- informaţiile legate de riscurile reziduale care subzistă în ciuda aplicării de măsuri de integrare a securităţii în proiectarea maşinii de ridicat şi dacă au fost adoptate măsuri de protecţie şi măsuri de prevenire complementare;
- instrucţiunile referitoare la instruirea personalul de deservire a maşinii de ridicat precum şi măsurile de protecţie care trebuie luate de către utilizatori, inclusiv, după caz, echipamentul individual de protecţie care trebuie prevăzut;
- caracteristicile esenţiale ale dispozitivelor de prindere ce pot fi montate pe maşină;
- condiţiile în care maşinile de ridicat îndeplinesc cerinţa de stabilitate în timpul utilizării, transportului, asamblării ori al dezasamblării, dacă acestea sunt scoase din funcţiune, sau în timpul verificărilor ori defectărilor previzibile;
- instrucţiunile care permit garantarea faptului că operaţiile de transport, manipulare sau depozitare se pot realiza în condiţii de securitate, indicându-se masa maşinii de ridicat şi a diferitelor sale părţi componente, atunci când acestea trebuie să fie, în mod regulat, transportate separat;
- modul de operare care trebuie urmat în cazul unui accident sau al unei defectări; în cazul în care există probabilitatea producerii unui blocaj, modul de operare care trebuie urmat pentru a permite deblocarea în condiţii de securitate;
- descrierea operaţiilor de reglare şi mentenanţă care trebuie efectuate de către utilizator, condiţiilor de securitate, măsurilor de protecţie care trebuie să fie luate pe durata acestor operaţii şi măsurilor de prevenire care trebuie să fie respectate;
- specificaţiile referitoare la piesele de schimb care trebuie utilizate, dacă acestea afectează sănătatea şi securitatea personalul de deservire a maşinii de ridicat.
c) documentaţia de montare, pentru maşinile de ridicat care necesită montare la locul de funcţionare pe un amplasament fix:
- documentaţia tehnică preliminară de montare, avizată de către RADTP;
- documente care atestă calitatea lucrărilor de montare pentru grinzile căilor de rulare şi pentru sistemul de susţinere a acestora, pentru pregătirea şi amenajarea terenului căilor de rulare de pe sol, a postamentelor de amplasare şi al elementelor de prindere, după caz;
- abaterile constatate prin măsurare ale căii de rulare;
- documente privind efectuarea îmbinărilor sudate (certificate de inspecţie material, tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi cu valabilitatea autorizaţiilor), unde este cazul;
- schiţă cuprinzând dimensiunile de gabarit şi spaţiile de siguranţă, cu indicarea accesului la maşina de ridicat în cazul în care nu sunt cuprinse în documentaţia tehnică preliminară de montare;
- proces-verbal de probe de casă, în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că maşina de ridicat poate fi supusă verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării, întocmit, după caz, de producător sau de persoana juridică autorizată care a efectuat montarea şi semnat de deţinător/utilizator;
- buletin de verificare a rezistenţei prizei de punere la pământ;
- buletin de verificare a rezistenţei de izolaţie;
- dovada că structura de rezistenţă a clădirii, a estacadei sau solul poate prelua eforturile produse de maşina de ridicat, în conformitate cu legislaţia aplicabilă;
- declaraţia pentru lucrările de montare efectuate;
d) raportul tehnic întocmit de o persoană juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare, pentru maşinile de ridicat care au funcţionat şi a căror durată de funcţionare este mai mare decât:
- durata de funcţionare stabilită de producător, sau în lipsa acesteia;
- durata normală de funcţionare stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004.
- declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului/utilizatorului în care să se menţioneze ultimul loc de funcţionare a maşinii de ridicat, dacă este cazul.
    
Pentru nacelele suspendate în cârligul macaralei, care ridică persoane la o înălţime mai mare de 3 m, deţinătorul/utilizatorul trebuie să prezinte şi următoarele documente:
a) instrucţiuni de exploatare specifice, pentru macaragii care deservesc ansamblul format din macara şi nacelă;
b) o procedură care să precizeze verificările şi încercările tehnice ce trebuie efectuate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR la ansamblul format din macara şi nacelă;
c) o procedură de salvare în caz de urgenţă a persoanelor din nacelă rămase blocate la înălţime;
d) declaraţia de conformitate, însoţită de certificatul de examinare de tip CE eliberat de un organism de certificare pentru ansamblul format din macara şi nacelă;
e) o analiză de risc, efectuată de producătorul macaralei, din care să rezulte compatibilitatea dintre macara şi nacelă.